- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر – کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلئوریدF-

 

2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 

3- آلودگی گرمایی بر کدام یک تاثیر ندارد؟

سرعت واکنشهای سوخت و ساز بدن ماهیها  -  غلظت اکسیژن محلول در آّب – فعالیت باکتریهای هوازی – میزان کاتیونهای موجود در آب

 

4- برای هر کدام یک کاربرد بنویسید ..

NaOH – HNO3 – H2SO4 – KOH- O2 – Ar – N2  

 

5- کدام معروف به جوهر شوره است؟               H3PO4 – HCl—HNO3 – H2SO4        

 

6- PH کدام بیشتر است؟ اسید معده   -  آب باران – آب دریا – شیر منیزی

 

7- عامل سختی موقت آب کدام است؟

کربنیک اسید – کلسیم کربنات – سدیم کربنات – کلسیم هیدروژن کربنات

 

8- دما و فشار در لایه تروپوسفر با افزایش ارتفاع چگونه تغییر میکند؟

 

9- تفاوت مانومتر و بارومتر چیست؟

 

10- در باره هر کدام یک جمله توضیح دهید.

قانون بویل – قانون شارل – صفر مطلق – گاز ایده ال – اکسایش – احتراق

 

11 – کدام اکسید است؟ NaOH – NaNO3 – Na 2O – NaCl      

 

اصول نظریه جنبشی گازها را مختصرا بیان کنیدتاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388 | 11:58 | نویسنده : بهشتی |
- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر – کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلئوریدF-

 2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 3- آلودگی گرمایی بر کدام یک تاثیر ندارد؟

سرعت واکنشهای سوخت و ساز بدن ماهیها  -  غلظت اکسیژن محلول در آّب – فعالیت باکتریهای هوازی – میزان کاتیونهای موجود در آب

 4- برای هر کدام یک کاربرد بنویسید ..

NaOH – HNO3 – H2SO4 – KOH- O2 – Ar – N2  

 5- کدام معروف به جوهر شوره است؟               H3PO4 – HCl—HNO3 – H2SO4        

 6- PH کدام بیشتر است؟ اسید معده   -  آب باران – آب دریا – شیر منیزی

 7- عامل سختی موقت آب کدام است؟

کربنیک اسید – کلسیم کربنات – سدیم کربنات – کلسیم هیدروژن کربنات

 8- دما و فشار در لایه تروپوسفر با افزایش ارتفاع چگونه تغییر میکند؟

 9- تفاوت مانومتر و بارومتر چیست؟

 10- در باره هر کدام یک جمله توضیح دهید.

قانون بویل – قانون شارل – صفر مطلق – گاز ایده ال – اکسایش – احتراق

 11 – کدام اکسید است؟ NaOH – NaNO3 – Na 2O – NaCl      

 اصول نظریه جنبشی گازها را مختصرا بیان کنید.تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1387 | 9:16 | نویسنده : بهشتی |

نمونه سوالات شيمي (1) فصل (1)

 

1- باتوجه به داده هاي جدول مقابل كداميك از              كلروفرم    الكل      آب      مايع

مايع ها زودتر تبخير مي شود ؟ چرا ؟                          250       860    2260    گرماي تبخير(J/g)

2- هريك از واكنش هاي زير را موازنه كنيد :

C2H6 + O2              CO2 + H2O

Ca + HCl            CaCl2 + H2  (ب

3- در تركيبات داده شده والانس هريك از اتم ها را معلوم كنيد : H                                             

                                                                                                                               

                                    ,        O ═ C ═ O          ,          O  ─ H         ,          N ≡ N H ─ C 

                     H             H                                                                                   

                                                                                                                          H

 

4- باتوجه به شكل داده شده به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :

 a) هنگام نزديك شدن ميله باردار به جريان باريك آب چه اتفاقي مي افتد ؟ چرا ؟                            ------

b) آيا مولكول هاي آب از نظر الكتريكي خنثي هستند ؟ چرا ؟

5- گرماي تبخير 1 گرم الكل J 860 و 1 گرم كلروفرم J 250 است . نيروي بين مولكولي در كدام قوي تر است ؟ چرا ؟ در شرايط يكسان كداميك زودتر مي جوشد ؟ چرا ؟

6- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد :

آ) در تشكيل يك تركيب يوني ، يك اتم الكترون مي گيرد و به .............. تبديل مي شود و يك اتم الكترون از دست داده و به ............... تبديل مي شود .

ب) محلول هايي كه جريان برق را از خود عبور مي دهند ................. ناميده مي شوند .

پ) دليل عبور جريان از داخل يك محلول ، وجود ............. است . بنابراين رسانايي محلول نمك طعام از آب معمولي ............. است .

ت) در گازها ، انحلال پذيري آن ها با افزايش فشار ............. و با افزايش دما ............... مي يابد .

ث) با افزايش مقداري NaOH به آب خالص pH آن ............ يافته و محلول خاصيت ................. مي يابد .

7- باتوجه به نمودار مقابل به سوالات پاسخ دهيد :

آ) انحلال پذيري كدام ماده در آب وابستگي چنداني به دما ندارد ؟ چرا ؟

ب) نقطه A بر روي شكل چه نوع محلولي از KNO3 را نشان مي دهد ؟

پ) در دماي ˚C40  انحلال پذيري كدام ماده از بقيه كمتر است ؟

انحلال پذيري KNO3‌ را در دماي ˚C 20 و ˚C 80 بدست آوريد .

 از اين داده ها چه نتيجه اي مي گيريم ؟

ث) اگر در دماي ˚C 50 به محلولي از KNO3 كه داراي 100 گرم حل شونده

در 100 گرم آب است ضربه اي وارد كنيم ، چه مقدار از ماده حل شده رسوب مي كند ؟ چرا ؟

 تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم دی 1387 | 11:55 | نویسنده : بهشتی |
  • دهکده دانلود
  • بازمانده
  • كد ماوس

    
  • انجمن