آزمون مفاهیم فصل اول شیمی (3)                            

                                 *به نام خدا*                           مدت آزمون: 60 دقیقه      نام ونام خانوادگی:

1 - جالی خالی عبارات زیر را تکمیل کنید؟

- نماد            به معنای جامد؛ نماد          به معنای مایع ؛ نماد          به معنای گاز ونماد        به معنای محلول آبی است .

- ترکیب هایی مانند نیترات ها  وکلرات ها بر اثر گرما             می شوند .گاز              فراورده مهم این واکنشها می باشند .

- واکنش پلیمری شدن (بسپارش ) .مجموعه ای از واکنشهای                    است که طی آن هزارها مولکول کوچک بایکدیگر مولکولهایی به نام               تولید می کنند.

-استوکیومتری بخشی از شیمی است که با.............مقدار عنصرها درترکیب ها وارتباط .....میان مقادیرموادشرکت کننده در واکنش شیمیایی سروکار دارد.

2- درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.

* واکنش از دست دادن آب تبلور نمک ها بر اثر گرما نمونه ای از واکنش تجزیه است .

* واکنش فلزهای قلیایی با آب از جمله واکنش های ترکیبی است .

* فتوسنتز از دسته واکنشهای ترکیبی می باشد.

* زنگ زدن آهن نوعی واکنش سوختن است .

*منظور از شرایط STP دمای C25 وفشار 1 اتمسفر(760 میلی متر جیوه) می باشد.

3- معادله نمادی سدیم اکسید در آب حل می شود وسدیم هیدورکسید محلول تولید می کند را بنویسید.

4- یک فرمول شیمیایی چه اطلاعاتی را به مامی دهد؟

5-  کلمه مناسب را انتخاب کنید؟

+ بر اساس قانون آووگادرو در فشار ودمای ثابت یک مول از گازهای مختلف(جرم/ حجم) ثابت وبرابری دارند.

+ واکنش دهند ه( محدود کننده / اضافی) در جریان واکنش زودتر از واکنش دهنده ی دیگربه مصرف می رسد.

6-  معادله داده شده را به روش وارسی موازنه کنید؟                        

7- از تجزیه حرارتی 20گرم جوش شیرین باخلوص 42% طبق معادله زیر چندگرم گاز دی اکسید کربن خالص بدست می آید؟

                                                                                       

 

8- جرم اکسید کلسیم رااز حرارت دادن 50گرم کلسیم کربنات برحسب گرم بدست آورید؟                                             

9-برای تولید 5/14 گرم منیزیم هیدروکسید چندگرم سدیم هیدروکسید باید بامنیزیم کلرید واکنش دهد؟

                                                                  

10-ازتجزیه نیم مول پتاسیم کلرات چندمول پتاسیم کلرید بدست می آید؟  

11-ازتجزیه 33/5 گرم جیوه اکسید چندمیلی لیترگاز اکسیژن آزاد می شود؟(چگالی گاز اکسیژن برابر 43/1 گرم برلیتر است)                                                                                      

12-چندمیلی لیتر گاز هیدروژن در شرایط STP از واکنش 6/4 گرم فلز سدیم با مقدار اضافی آب تولید می شود؟

                                                   

13- 17 گرم سیلیسیم تتراکلرید با 4/5 گرم آلومینیم مخلوط وسپس وارد واکنش نمودیم. چندگرم سیلیسیم تولید می شود ؟ 

                                                                           

14-  فرمول موکلولی ترکیبی که جرم مولی آن 92 گرم برمول ودارای61/0 گرم نیتروژن و39/1گرم اکسیژن است کدام است ؟                         O=16                                       وN=14                                        ((باحوصله ودقت پاسخ دهید))

 تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ | 14:43 | نویسنده : بهشتی |

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                                                                 سئوالات امتحانی شیمی 3 وآزمایشگاه                     مدت امتحان:90 دقیقه

1 – باحذف موارد نادرست عبارت های درست را مشخص نمایید.(2نمره)

الف) برای تامین مقدارمعینی از یک ماده خالص همواره باید مقدار (کمتری- بیشتری) از ماده ناخالص را بکار برد.

ب) گازی که به سرعت کیسه های هوای خودروها را پرمی کندگاز(کربن دی اکسید – نیتروژن ) است

پ) در یک لیوان آب بادمای 25 درجه انرژی گرمایی خاصیت ( مقداری /شدتی ) ودما خاصیت (مقداری /شدتی ) است

ج)واکنش از دست دادن آب تبلور نمک براثر گرما از نوع( تجزیه/ترکیب/یگانه)است

د)اگر انرژی از سامانه به محیط منتقل شود انرژی درونی سامانه ( کاهش – افزایش) می یابد وعلامت  (مثبت – منفی ) است

ر) (گرما –  دما) معیاری از میزان گرمی یک جسم است

ز) یک کتری که آب در آن در حال جوشیدن است سامانه (بسته – باز –  ایزوله ) است .

ژ) سدیم که فلزی فعال است ودر کیسه هواایجاد می شود باواکنش سریع با (آزید سدیم- آهن اکسید) به اکسیدفلزی تبدیل می شود.

2 – معادله نوشتاری زیررابصورت نمادی بنویسید(1نمره)

ازواکنش منیزیم با هیدروژن کلرید(هیدروکلریک اسید) گاز هیدروژن ومنیزیم کلرید تولید می نماید.

 3- الف)  معادله ی مقابل را موازنه کنید. (25/1نمره)                                           

ب) برای موازنه کردن از کدام ترکیب وکدام عنصر شروع می کنیم؟

4 – واکنش های زیر را در نظر بگیرید وبه پرسش ها پاسخ دهید:(75/1نمره)

 

آ) نوع واکنشهای (1) و(2) و(3) را مشخص کنید.

ب) جاهای خالی واکنشهای (1) و(3) را کامل کنید

پ) نمادهای و(s) در واکنشهای (1) و(3) چه مفاهیمی را نمایش می دهند؟

5- برای افزایش دمای 10گرم اتیل گلیکول از 20درجه به 35درجه به 360 ژول گرما نیاز داریم . ظرفیت گرمایی ویژه اتیلن گلیکول چقدراست؟(75/0نمره)

6- فرمول تجربی وفرمول مولکولی ترکیب باجرم 06/78 گرم برمول که شامل 31/92% کربن و69/7% هیدروژن است را بدست آورید.  (5/1نمره)                                                                                              ( C = 12                  و  H = 1) 

7- اگر 39 گرم بنزن  با 100گرم برم واکنش دهد و7/56 گرم برموبنزن تولید شود .(2نمره)

الف) واکنش محدوده کننده را تعیین کنید .                                                                             

ب) بازده درصدی واکنش را حساب کنید .

8- اگر سوختن پروپان در درون ظرفی باپیستون متحرک انجام شود فرآورده های گازی شکل سبب می شود که پیستون به سمت بالا حرکت کند. (75/1نمره)                                                                                                 

الف) آیا کار انجام شده است

ب) علامت کار را مشخص کنید (بااستفاده از فرمول توضیح دهید)

پ) اگر کار انجام شده است سامانه روی محیط کار انجام می دهد یا محیط روی سامانه ؟

9 – مقدار آهکی (CaO) که از حرارت دادن Kg20 سنگ آهک  بادرجه خلوص 90% را بدست آورید.(2نمره)

                                                                                            (12= C و 16= O و 40 = Ca) گرم برمول 

10- باتوجه به واکنش    به سئوالات زیر پاسخ دهید.(5/2نمره)

الف) انرژی درونی سیستم چه تغییری نموده است؟

ب) علامت   را مشخص کنید؟

پ) نمودار تغییرات انرژی درونی را برای سیستم رسم کرده وE  آغازی و  E پایانی  و را روی نمودار مشخص کنید؟

11- طبق معادله   اگر محلولی دارای 128گرم هیدرازین  باشد .حجم اکسیژنی که در شرایط استاندارد باهیدرازین واکنش می دهد چقدر است؟ (1نمره)                         گرم برمول 32 =    

12- ازگرم کردن 6گرم سدیم هیدورژن کربنات چندمیلی لیتر گاز طبق معادله زیر آزاد می شود؟ دردمای واکنش چگالی  برابر 1/1 گرم برلیتر می باشد.(5/1نمره)                                      

13- تفاوت آنتالپی سوختن وتبخیر راباذکر مثال توضیح دهید؟(1نمره)

{{موفقیت شما آرزوی دبیران شماست}}تاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ | 14:39 | نویسنده : بهشتی |
- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر – کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلئوریدF-

 

2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 

3- آلودگی گرمایی بر کدام یک تاثیر ندارد؟

سرعت واکنشهای سوخت و ساز بدن ماهیها  -  غلظت اکسیژن محلول در آّب – فعالیت باکتریهای هوازی – میزان کاتیونهای موجود در آب

 

4- برای هر کدام یک کاربرد بنویسید ..

NaOH – HNO3 – H2SO4 – KOH- O2 – Ar – N2  

 

5- کدام معروف به جوهر شوره است؟               H3PO4 – HCl—HNO3 – H2SO4        

 

6- PH کدام بیشتر است؟ اسید معده   -  آب باران – آب دریا – شیر منیزی

 

7- عامل سختی موقت آب کدام است؟

کربنیک اسید – کلسیم کربنات – سدیم کربنات – کلسیم هیدروژن کربنات

 

8- دما و فشار در لایه تروپوسفر با افزایش ارتفاع چگونه تغییر میکند؟

 

9- تفاوت مانومتر و بارومتر چیست؟

 

10- در باره هر کدام یک جمله توضیح دهید.

قانون بویل – قانون شارل – صفر مطلق – گاز ایده ال – اکسایش – احتراق

 

11 – کدام اکسید است؟ NaOH – NaNO3 – Na 2O – NaCl      

 

اصول نظریه جنبشی گازها را مختصرا بیان کنیدتاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ | 11:58 | نویسنده : بهشتی |
- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر – کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلئوریدF-

 2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 3- آلودگی گرمایی بر کدام یک تاثیر ندارد؟

سرعت واکنشهای سوخت و ساز بدن ماهیها  -  غلظت اکسیژن محلول در آّب – فعالیت باکتریهای هوازی – میزان کاتیونهای موجود در آب

 4- برای هر کدام یک کاربرد بنویسید ..

NaOH – HNO3 – H2SO4 – KOH- O2 – Ar – N2  

 5- کدام معروف به جوهر شوره است؟               H3PO4 – HCl—HNO3 – H2SO4        

 6- PH کدام بیشتر است؟ اسید معده   -  آب باران – آب دریا – شیر منیزی

 7- عامل سختی موقت آب کدام است؟

کربنیک اسید – کلسیم کربنات – سدیم کربنات – کلسیم هیدروژن کربنات

 8- دما و فشار در لایه تروپوسفر با افزایش ارتفاع چگونه تغییر میکند؟

 9- تفاوت مانومتر و بارومتر چیست؟

 10- در باره هر کدام یک جمله توضیح دهید.

قانون بویل – قانون شارل – صفر مطلق – گاز ایده ال – اکسایش – احتراق

 11 – کدام اکسید است؟ NaOH – NaNO3 – Na 2O – NaCl      

 اصول نظریه جنبشی گازها را مختصرا بیان کنید.تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ | 9:16 | نویسنده : بهشتی |

نمونه سوالات شيمي (1) فصل (1)

 

1- باتوجه به داده هاي جدول مقابل كداميك از              كلروفرم    الكل      آب      مايع

مايع ها زودتر تبخير مي شود ؟ چرا ؟                          250       860    2260    گرماي تبخير(J/g)

2- هريك از واكنش هاي زير را موازنه كنيد :

C2H6 + O2              CO2 + H2O

Ca + HCl            CaCl2 + H2  (ب

3- در تركيبات داده شده والانس هريك از اتم ها را معلوم كنيد : H                                             

                                                                                                                               

                                    ,        O ═ C ═ O          ,          O  ─ H         ,          N ≡ N H ─ C 

                     H             H                                                                                   

                                                                                                                          H

 

4- باتوجه به شكل داده شده به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :

 a) هنگام نزديك شدن ميله باردار به جريان باريك آب چه اتفاقي مي افتد ؟ چرا ؟                            ------

b) آيا مولكول هاي آب از نظر الكتريكي خنثي هستند ؟ چرا ؟

5- گرماي تبخير 1 گرم الكل J 860 و 1 گرم كلروفرم J 250 است . نيروي بين مولكولي در كدام قوي تر است ؟ چرا ؟ در شرايط يكسان كداميك زودتر مي جوشد ؟ چرا ؟

6- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد :

آ) در تشكيل يك تركيب يوني ، يك اتم الكترون مي گيرد و به .............. تبديل مي شود و يك اتم الكترون از دست داده و به ............... تبديل مي شود .

ب) محلول هايي كه جريان برق را از خود عبور مي دهند ................. ناميده مي شوند .

پ) دليل عبور جريان از داخل يك محلول ، وجود ............. است . بنابراين رسانايي محلول نمك طعام از آب معمولي ............. است .

ت) در گازها ، انحلال پذيري آن ها با افزايش فشار ............. و با افزايش دما ............... مي يابد .

ث) با افزايش مقداري NaOH به آب خالص pH آن ............ يافته و محلول خاصيت ................. مي يابد .

7- باتوجه به نمودار مقابل به سوالات پاسخ دهيد :

آ) انحلال پذيري كدام ماده در آب وابستگي چنداني به دما ندارد ؟ چرا ؟

ب) نقطه A بر روي شكل چه نوع محلولي از KNO3 را نشان مي دهد ؟

پ) در دماي ˚C40  انحلال پذيري كدام ماده از بقيه كمتر است ؟

انحلال پذيري KNO3‌ را در دماي ˚C 20 و ˚C 80 بدست آوريد .

 از اين داده ها چه نتيجه اي مي گيريم ؟

ث) اگر در دماي ˚C 50 به محلولي از KNO3 كه داراي 100 گرم حل شونده

در 100 گرم آب است ضربه اي وارد كنيم ، چه مقدار از ماده حل شده رسوب مي كند ؟ چرا ؟

 تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۷ | 11:55 | نویسنده : بهشتی |
  • دهکده دانلود
  • بازمانده
  • كد ماوس

    
  • انجمن